Lord Skanda-Murugan
 

MRk[f pjA[pfpadlfkqf

Murugan Bhajanaip PaadalgaL
NOTE: Your computer needs MylaiPlain font for this page to display in Tamil.
If you do not have MylaiPlain font, Click Here to install this font (29 kb).

Contents: Murugan Bhajanaip PaadalgaL
  1. pcfAc myilf vak[E[ civ (pachchai mayil vaagananE siva)
  2. MRk[f `dfxrmaAl (murugan atsharamaalai - Anbarukku Anbanae)
  3. Evlf Mrka malfmRka (vEl Murugaa maalmarugaa)
  4. Singara Vel Muruga
  5. `r hEra hra (Hara HarO Haraa)
  6. Vel Muruga Vel Muruga
  7. Muruga Sharanam

pcfAc myilf vak[E[ civ

pachchai mayil vaagananE siva

pcfAc myilf vak[E[ civ

pachchai mayil vaagananE siva

pal Cpfpirm]iyE[ va - ;gfK

baala sooppiramaNiyanE vaa - ingu

;cfAc ;lflamf u[fEmlf AvtfEt[f

ichchai illaam unmEl vaiththEn

'qfqqveLLaLavum aiyamillai - (pachchai mayil)

1


ekacfAc emaziya[aLmf - u[fA[kf

kochchai mozhiyaanaalum - unnaik

Ekawfcikf Ekawfcipf paFDEv[f - ;gfK

kOnsik kOnsip paadiduvEn - ingu

cafcfAc 'lflamf mAbnfttpfpa - 'gfKmf 

saRchchai ellaam maRaindhadhaPbaa - engum

canftmf nIAbnftpfpa - (pcfAcmyilf)

saandham neeRaindhappaa - (pachchai mayil)

2


evqfqmT pqfqnft[iEl pay

veLLamadhu paLLandhanilE paayum

t[fAm Epal uqfqnft[iEl - nI

thanmai pOla uLLandhanilE - nee

emqfq emqfq p

meLLa meLLa pugundhu vittaay endhan

kqfqemlflamf kArnfttpfpa - (pcfAcmyilf)

kaLLamellaam karaindhadhappaa - (pachchai mayil)

3


enwfcmtilf Ekavilf `AmtfEt[f `tilf

nensamadhil kOvil amaiththEn adhil

EnafAm '[f{mf tipmf AvtfEt[f - nI

naeRmai ennum thibam vaiththEn - nee

ecwfcilmfp ekawfcid va mRka

sensilamba konsida vaa murugaa

Ecvbf ekaF myilf vIra - (pcfAcmyilf)

sEvaT kodi mayil veeraa - (pachchai mayil)

4


~BpAd vIDAdyva '[kfK

aaRubadai veedudaiyavaa enakku

~BtAltf tRnf Etva - nI

aaRudhalaith tharunN thEvaa - nee

"Bmyilf "bivRvayf - mRka

ERumayil ERivaruvaay - murugaa

'gfKmf nIAbnftvE[- (pcfAcmyilf)

engum neeRaindhavanE

5


`Alkdlf OrtftiEl 'gfkqf

alaigadal OraththilE engaL

`[fpa[ c]fMkE[ - nI

anbaana saNmuganE - nee

`Alya m[nf tnftayf - u[kfK

alaiyaa mananN thandhaay - unakku

`[nft EkaF nmsfkarmf - (pcfAcmyilf)

anandha kOdi namaSkaaram - (pachchai mayil)

6


MRk[f `dfxrmaAl

(murugan atsharamaalai - Anbarukku Anbanae)
rakmf - ephakf               taqmf - tisr "kmf

raagam - peHaak                                                                                   thaaLam - thiSara Egam

`[fpRkfK `[fpE[ nI va va MRka (1)

anbarukku anbanE nee vaa vaa murugaa 

~BpAd vIDAdyayf va va MRka

aaRupadai veedudaiyaay vaa vaa murugaa

;[fpmy EcatiEy nI va va MRka

inpamaya jOdhiyE nee vaa vaa murugaa

:c{Am palkE[ va va MRka

eesanumai paalaganE vaa vaa murugaa

urknap[f mRkE[ nI va va MRka (5)

uraganNaaban maruganE nee vaa vaa murugaa 

UAmkfkRqf p

oomaikkaruL pindhavanE vaa vaa murugaa

'dfDkfKF Evlva nI va va MRka

ettukkudi vElavaa nee vaa vaa murugaa

"Bmyilf "biEy nI va va MRka

ERumayil ERiyE nee vaa vaa murugaa

_gfkr{kf kiAqyvE[ va va MRka

aingaranuk kiLaiyavanE vaa vaa murugaa

~BMk EvlvE[ va va MRka (10)

aaRumuga vElavanE vaa vaa murugaa

oyfyaai vqfqiElala va va MRka

oyyaaRi vaLLilOlaa vaa vaa murugaa

Ogfkar ttfTvEm va va MRka

Ongkaara thaththuvamE vaa vaa murugaa

OqAvkf KpEtcitftva va va MRka

Owvaik kubadhEsiththavaa vaa vaa murugaa

`kilElak naykE[ va va MRka

agilalOga naayaganE vaa vaa murugaa

OFvanI OFva nI va va MRka (15)

OdivaanNee Odivaa nee vaa vaa murugaa

~FvanI ~Fva nI va va MRka

aadivaanNee aadivaa nee vaa vaa murugaa


Vaa Vaa Murugaiyah

Vaa vaa Murugaiyah Vadivel alaha
Vaa vaa vaa Kumara Thiruk Karttikeya
Vaa vaa Murugaiyah Vadivel alaha

Singara vela Siva Sakthi bala
Sangeetha lola Satya Sai yeesa
Sangeetha lola Śrī Swaminaatha - (Vaa vaa Murugaiyah)


Evlf Mrka malfmRka

(vEl muragaa maalmarugaa)

plflvi

pallavi

Evlf Mrka malfmRka va va c]fMka

vEl muragaa maalmarugaa vaa vaa saNmugaaKalfpiFtfEt[f katftRq va va c]fMka

koolbidiththEn kaaththaruLa vaa vaa saNmugaa

`{plflvi

anupallavi

nalfEvtpf epaRqa[ nata c]fMka

naalvEdhap poruLaana naadhaa saNmugaa
nlfletlflamf u[fpalf eka]fdayf nata c]fMka

nalladhellaam unbaal kondaay naadhaa saNmugaa

eclfvmakcf ciAvyA]kfKmf EcEy c]fMka

selvamaagach sivaiyaNaikkum sEyE saNmugaa

ecgfktiaf Evlftagfkiy '[fEtva c]fMka (Evlf)

sengath vEldhaangiya en_dhEvaa saNmugaa (vEl)

cr]mf

saraNam

~BpAd vIDAdy ~]fdva c]fMka

aaRubadai veedudaiya aandavaa saNmugaa

~[nftEb `bfp

aanandhaRE aRpudhaRE aandavaa saNmugaa
EtBtAl tRpvE[ Etva c]fMka

thERudhalai tharubavanE thEvaa saNmugaa
cigfkar Ogfkar cIlE[c]fMka (Evlf)

singaara Ongaara seelanEsaNmugaa (vEl)

na BmaAl y]imaafpa nayka c]fMka

naa Rumaalai yaNimbaa naayagaa saNmugaa

natvinfT klatIt nayka c]fMka
naadhavindhu kalaadheedha naayagaa saNmugaa

"Bmyilf vak[E[ "nftEl c]fMka
ERumayil vaagananE EndhalE saNmugaa

nIb]inftaaf viA[EpakfKmf nItE[c]fMka (Evlf)
neeRaNinth vinaibOkkum needhanEsaNmugaa (vEl)

vIDmfnaDmf ni[ftiRtftaqf Ev]fF E[[f c]fMka

veedumnNaadum nin_dhiruththaaL vEndi NnEn saNmugaa

vIr[f Vr[f udlfkizitft EvlE[c]fMka

veeran sooran udalgizhiththa vElanEsaNmugaa

Odmf m[mf u[fA[ nad ~Fva c]fMka
Odam manam unnai naada aadivaa saNmugaa

oRvE[ '[fviA[yzitft utftma c]fMka (Evlf)
oruvanE envinaiyazhiththa uththamaa saNmugaa (vEl)

'lfAlyilfla ~[nftE[ "kanft c]fMka

ellaiyillaa aanandhanE Egaandha saNmugaa

'gfKmf niAbnft `[fp

engum niRaindha anburuve en muragaa saNmugaa

tilfAlyilf ~Dnf Etvi palaka c]fMka
thillaiyil aadunN thEvi paalaagaa saNmugaa

tiRdfDtft[mayfkf KbkfekaFAykf eka]fdva c]fMka (Evlf)
thiruttuththanamaayk kuRakkodiyaik kondavaa saNmugaa (vEl)

etalfAleylflamf kdnft ptmf tnftidayf c]fMka

thollaiyellaam kadandha padham thandhidaay saNmugaa

EtatftaiEtamf 'gfkqf M[fE[ vnftidayf c]fMka

thOththidhOm engaL munnE vandhidaay saNmugaa

KlfAleyatft m[MRkkf kRA]ecyf c]fMka

kullaiyoththa manamurugak karuNaisey saNmugaa

Klfel[cf cilmfepalikfk Ofva c]fMka (Evlf)

kullenach silambolikka vaa saNmugaa (vEl)


Shiva

Shiva kumarane sakthi balane, vaa vaa vaa

Saravanabava guha shanmukha vela, vaa vaa vaa Omkara tatu vamane ni, vaa vaa vaa

(Putta) Parthipurishwara sai natha, vaa vaa vaa Kanda vaa vaa vaa

Vela vaa vaa vaa

Sai vaa vaa vaa


Singara Vel Muruga

singara vel muruga vel vel

jai jai maal maruga vel vel

sharavana bhava guha gurupara shanmukha

om siva gurunatha vel vel

palani girisha parthi purisha

bhakta hrudaya vasa vel vel

Śrī sakthi danaya Śrī skanda raja

Śrī sai murugesa vel vel


`r hEra hra

Hara HarO Haraa

`rhEra hra Cvami `rhEra hra

araHarO Haraa suvaami araHarO Haraa

`rhEra hra Cvami `rhEra hra

araHarO Haraa suvaami araHarO Haraa

ktiafkam Evl{kfK `rhEra hra

kathiRkaama vElanukku araHarO Haraa

knftpfp CvamikfK `rhEra hra - (`rhEra)

kandhappa suvaamikku araHarO Haraa

tiRpfprgfkiai tIr{kfK `rhEra hra

thirupparankiRi theeranukku araHarO Haraa

tiRcfecnfT\aftf Etv{kfK `rhEra hra

thiruchchenththooR thEvanukku araHarO Haraa

tiRpfpz[icf eclfv{kfK `rhEra hra

thiruppazhanich selvanukku araHarO Haraa

tiREvrk pal{kfK `rhEra hra - (`rhEra)

thiruvEraka paalanikku araHarO Haraa

K[fbilaDmf Kmr{kfK `rhEra hra

kunRilaadum kumaranukku araHarO Haraa

Kwfcait[f k]v{kfK `rhEra hra

kunsaRithan kaNavanukku araHarO Haraa

Kbvqfqi kanft{kfK `rhEra hra

kuRavaLLi kaandhanukku araHarO Haraa

K]gfkdnft Elal{kfK `rhEra hra - (`rhEra)

kuNankadandha LOlanukku araHarO Haraa

EcaAlmAlkf kizv{kfK `rhEra hra
sOlaimalaik kizhavanukku araHarO Haraa
ecaKCkfkar mRk{kfK `rhEra hra

sogusukkaara maruganukku araHarO Haraa

civckfti Evl{kfK `rhEra hra

sivasakthi vElanukku araHarO Haraa

cigfkar Evl{kfK `rhEra hra - (`rhEra)

singaara vElanukku araHarO Haraa

`kgfkar nacRkfK `rhEra hra
agangaara naasarukku araHarO Haraa
`[fpafkqi[f EnyRkfK `rhEra hra

anpkaLin nEyarukku araHarO Haraa

Ogfkartf ttfTvafkfK `rhEra hra
Ongaarath thaththuvkku araHarO Haraa

Omf ckfti tnftvafkfK `rhEra hra
Om sakthi thandhavkku araHarO Haraa

`rhEra hra Cvami `rhEra hra

araHarO Haraa suvaami araHarO Haraa

`rhEra hra Cvami `rhEra hra

araHarO Haraa suvaami araHarO Haraa


Vel Muruga Vel Muruga

Vel Muruga Vel Muruga

Vel Muruga Vadi Vel Alaha

Kanda Kadamba Vel Muruga

Kadirgama Vela Vel Muruga (Vel Muruha)

Sura Samhara Vel Muruga

Subrahmanyane Vel Muruga

Sai Muruga Sai Muruga

Sai Muruga Sathya Sai Muruga


Muruga Sharanam

Muruga Sharanam Muruga Sharanam

Muruga Muruga Muruga

Pulli Mayilone Muruga Sharanam

Valli Manalane Muruga Sharanam

Sevatkodiyone Muruga Sharanam

Sevadi Kappavane Muruga Sharanam

Iaingakara Sotharane Muruga Sharanam

Iaiyankalai Theerppavane Muruga Sharanam

Om Saravanane Muruga Sharanam

Om Shakti Balane Muruga Sharanam


The Murugan Bhakti website is under construction. Please visit regularly for new pages and updates.
Index of sacred texts in Tamil, Sanskrit and English