சமஸ்கிருதம், தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் புனித நூல்கள்

KAUMARA SACRED TEXTS IN SANSKRIT TAMIL & ENGLISH

 • Index of Kaumara sacred texts
 • Murugan Bhajanaip PādalgaL Bhajanas or devotional songs in Tamil to god Murugan
 • முருகன் பஜனைப்பாடல்கள்
 • திருமுருகாற்றுப்படை Tirumurukarruppadai ‘Guide to Lord Murugan’ poem in praise of Lord Murugan by poet-saint Nakkeerar (3nd cent AD) in Tamil font.
 • 108 Names of Skanda: Sri Subrahmanya Ashtottara Śata Nāmavali 108 names of the pan-Indian deity Skanda-Kumara or Murugan
 • ஸப்ரஹுமண்ய புஜங்கம் Sri Subrahmanya Bhujangam poem in praise of Tiruchendur Murugan by Adi Shankara Acharya (8th cent AD). Sanskrit in Tamil font.
 • Devaraya Swamigal’s Kavacam series Kanda Sasti Kavacam about Tiruchendur Murugan is Devaraya Swamigal’s best-known kavacam. However he composed a kavacam for each of Lord Murugan’s six ‘camps’ or padaiveedugal. Murugan Bhakti reproduces all six kavacams in the original Tamil.
 • Kanda Sasti Kavacam in English Kanta Casti Kavacam poem in praise of Tiruchendur Murugan by Devaraya Swamigal.
 • Kanda Sasti Kavacam in Tamil and English Kanta Casti Kavacam poem in praise of Tiruchendur Murugan by Devaraya Swamigal.
 • கந்த குரு கவசம் கந்த குரு கவசம் Kanda Guru Kavacam poem in praise of Lord Murugan by Shantananda Swamigal of Skandasramam, Salem, Tamil Nadu.
 • கந்தர் அலங்காரம் Kandar Alankaram poem in praise of Lord Murugan by 15th century poet-saint Arunagirinathar.
 • Kandar Anubhuti English translation of classic poem Kandar Anubhuti or The Experience of Skanda by medieval poet-saint Arunagirinathar of South India.
 • கந்தர் அநுபூதி Kandar Anubhuti poem in praise of Lord Murugan by Arunagirinathar (15th cent AD) in Tamil font.
 • ஸ்ரீ சுப்ரமண்ய கராவலம்பஷ்டகம் ஸ்ரீ சுப்ரமண்ய கராவலம்பஷ்டகம்
 • ஸ்ரீ கார்த்திகேய ஸ்தோத்ரம் Sri Karttikeya Stotram as taught by Lord Murugan Himself
 • கந்தர் ஷஷ்டி கவசம் ஒன்று — திருப்பரம்குன்றம் Kanta Casti Kavacam கந்தர் ஷஷ்டி கவசம் ஒன்று — திருப்பரம்குன்றம்
 • கந்தர்ஷஷ்டி கவசம் மூன்று- பழனி
 • கந்தர் ஷஷ்டி கவசம் நான்கு — ஸ்வாமிமலை கந்தர் ஷஷ்டி கவசம் நான்கு — ஸ்வாமிமலை திருவேரகம்வாழ் தேவன்
 • Kanda Sasti Kavacam Five: Tiruttani Kanta Casti Kavacam poem in praise of Tirupparankundram Murugan by Devaraya Swamigal.
 • Kanda Sasti Kavacam Six: Pazhamutircolai Kanta Casti Kavacam poem in praise of Tirupparankundram Murugan by Devaraya Swamigal.
 • Kanda Sasti Kavacam in Tamil and English Kanta Casti Kavacam poem in praise of Tiruchendur Murugan by Devaraya Swamigal.
 • Kanda Sasti Kavacam Kanta Casti Kavacam poem in praise of Tiruchendur Murugan by Devaraya Swamigal
 • ஸ்ரீ குமாரஸ்த்தவம் Sri Kumarastavam. Sanskrit text in Tamil font.
 • ஸ்ரீ குமாரோபநிஷத் ஸ்ரீ குமாரோபநிஷத் (Sri Kumāra Upanishad)
 • The Great Eternal Speech or The Maha Vakyas Translation of ancient Tamil poem extolling Lord Murukan as granter of salvation
 • Skanda’s Reverie Poem about Skanda-Murugan through western eyes.
 • ஸ்ரீ சுப்ரமண்ய ஸஹஸ்ரநாமம் Subrahmanya Sahasranamam, the thousand names of Lord Murugan.
 • 17 Aspects of Skanda-Kumara: Pratimalakshana of Saptadasha-Subrahmanya 17 iconographical aspects of god Skanda-Kumara: Pratimalakshana of Saptadasha-Subrahmanya
 • ஸ்ரீ சண்முக கவசம் ஸ்ரீ சண்முக கவசம் — Sri Sanmukha Kavacam poem in praise of Lord Murugan by Pamban Swamigal in Tamil
 • Karttikeya Skanda Stotram Sanskrit hymn to Karttikeya or Skanda
 • Skanda Purana Chapter 21 Chapter 21 of the Skanda Purana in translation: Parvati’s Penance
 • ஸுப்ரஹ்மண்ய அஶ்டோதர ஶதனாமாவளி
 • Sri Subrahmanya Ashtotram ஸ்ரீ சுப்ரமண்ய அஷ்டோத்ரம் — Sri Subrahmanya Ashtotram poem in praise of Lord Murugan in Tamil font.
 • ஸுப்ரஹ்மண் பஞ்ச ரத்ன ஸ்தோத்ரம் ஸுப்ரஹ்மண் பஞ்ச ரத்ன ஸ்தோத்ரம்
 • சுப்ரமண்ய புஜங்கம் Sri Subrahmanya Bhujangam poem in praise of Tiruchendur Murugan by Adi Shankara Acharya (8th cent AD). Sanskrit in Tamil font.
 • Tirumurugarruppadai or ‘Guide to Lord Murugan’, translated by Layne Little Nakkeerar’s magnificent poem of Murugan, where celestial beings mingle with earthly inhabitants & spirits of the underworld, vying with one another to sing & dance in jubilant adoration. Murugan is a Child of wisdom & a Guru of profound contemplation.
 • Sacred texts in Sanskrit, Tamil & English