திருச்சிற்றம்பலம்

ஸ்ரீ சுப்ரமண்ய ஸஹஸ்ரநாமம்

Śrī Subrahmanya Sahasranāmam

“The Thousand Names of Lord Subrahmanya”

 1. ஓம் அசிந்த்ய சக்தயே நமஹ
 2. ஓம் ஆநகாய நமஹ
 3. ஓம் அஷோப்யாய நமஹ
 4. ஓம் அபராஜிதாய நமஹ
 5. ஓம் அநாதவத்ஸலாய நமஹ
 6. ஓம் அமோகாய நமஹ
 7. ஓம் அசோகாய நமஹ
 8. ஓம் அஜராய நமஹ
 9. ஓம் அபயாய நமஹ
 10. ஓம் அத்யஉதராய நமஹ
 11. ஓம் அகஹுராய நமஹ
 12. ஓம் அக்ரகண்யாய நமஹ
 13. ஓம் அத்ரிதா ஸதாய நமஹ
 14. ஓம் அநந்தமஹிம்நே நமஹ
 15. ஓம் அபாராய நமஹ
 16. ஓம் அநந்தஸெளக்யப்ப்ரதாய நமஹ
 17. ஓம் அந்நதாய நமஹ
 18. ஓம் அவ்யயாய நமஹ
 19. ஓம் அநந்தமோஷதாய நமஹ
 20. ஓம் அநாதயே நமஹ
 21. ஓம் அபரரமேயாய நமஹ
 22. ஓம் அக்ஷராய நமஹ
 23. ஓம் அச்யஉதாய நமஹ
 24. ஓம் அகல்மக்ஷய நமஹ
 25. ஓம் அபிராமாய நமஹ
 26. ஓம் அக்ரதுர்யாய நமஹ
 27. ஓம் அமித விக்ரமாய நமஹ
 28. ஓம் அனாதநாதாய நமஹ
 29. ஓம் அமலாய நமஹ
 30. ஓம் அப்ரமத்தாய நமஹ
 31. ஓம் அமரப்ரபவே நமஹ
 32. ஓம் அரிந்தமாய நமஹ
 33. ஓம் அகிலாதாராய நமஹ
 34. ஓம் அணிமாதிகுணாக் ரண்யாய நமஹ
 35. ஓம் அசஞ்சலாய நமஹ
 36. ஓம் அமரஸ்துத்யாய நமஹ
 37. ஓம் அகளங்காய நமஹ
 38. ஓம் அமிதாசநாய நமஹ
 39. ஓம் அக்நிபஉவே நமஹ
 40. ஓம் அநவத்யாங்காய நமஹ
 41. ஓம் அத்பஉதாய நமஹ
 42. ஓம் அபீஷ்டதாயகாய நமஹ
 43. ஓம் அதீந்த்ரியாய நமஹ
 44. ஓம் அமேயாத்மநே நமஹ
 45. ஓம் அத்ருச்யாய நமஹ
 46. ஓம் அவ்யக்த லக்ஷணாய நமஹ
 47. ஓம் ஆபத்விநாசகாய நமஹ
 48. ஓம் ஆர்யாய நமஹ
 49. ஓம் ஆட்யாய நமஹ
 50. ஓம் ஆகம ஸம்ஸ்துதாய நமஹ
 51. ஓம் ஆர்த்த ஸம்ரக்ஷணாய நமஹ
 52. ஓம் ஆத்யாய நமஹ
 53. ஓம் ஆநந்தாய நமஹ
 54. ஓம் ஆர்யஸேவிதாய நமஹ
 55. ஓம் ஆச்ரிதேஷ்டார்த்த வரதாய நமஹ
 56. ஓம் ஆநந்திநே நமஹ
 57. ஓம் ஆர்த்த பலப்ரதாய நமஹ
 58. ஓம் ஆச்சர்ய ரூபாய நமஹ
 59. ஓம் ஆநந்தாய நமஹ
 60. ஓம் ஆபந்நார்தி விநாசநாய நமஹ
 61. ஓம் இபவக்த்ரநுஜாய நமஹ
 62. ஓம் இஷ்டாய நமஹ
 63. ஓம் இபாஸர ஹுராத்மஜாய நமஹ
 64. ஓம் இதிஹாஸச்ருதிஸ்துத்யாய நமஹ
 65. ஓம் இந்த்ரபோக பலப்ரதாய நமஹ
 66. ஓம் இஷ்டேஷ்ட வரதாயகயா நமஹ
 67. ஓம் இஹாமுத்ரேஷ்ட பலதாய நமஹ
 68. ஓம் இஷ்டதாய நமஹ
 69. ஓம் இந்த்ர வந்திதாய நமஹ
 70. ஓம் ஈடநீயாய நமஹ
 71. ஓம் ஈசபஉத்ராய நமஹ
 72. ஓம் ஈப்ஸிதார்த்த ப்ரதாய மந ஹு
 73. ஓம் ஈதிபீதி ஹுராய நமஹ
 74. ஓம் ஈட்யாய நமஹ
 75. ஓம் ஈஷணத்ரய வர்ஜிதாய நமஹ
 76. ஓம் உ தாரகீர்த்தயே நமஹ
 77. ஓம் உ த்யோகிநே நமஹ
 78. ஓம் உ த்க்ருஷ்டாய நமஹ
 79. ஓம் உ ருபராக்ரமாய நமஹ
 80. ஓம் உ த்க்ருஷ்ட சக்தயே நமஹ
 81. ஓம் உ த்ஸாஹாய நமஹ
 82. ஓம் உ தாராய நமஹ
 83. ஓம் உ த்ஸவப்ரியாய நமஹ
 84. ஓம் உ ஜ்ஜரும்பாய நமஹ
 85. ஓம் உ த்பவாய நமஹ
 86. ஓம் உ க்ராய நமஹ
 87. ஓம் உ தக்ராய நமஹ
 88. ஓம் உ க்ரலோசநாட நமஹ
 89. ஓம் உ ந்மத்தாய நமஹ
 90. ஓம் உ ஷ்ணசமநாய நமஹ
 91. ஓம் உ தவேகக்நாய நமஹ
 92. ஓம் உ ரகேச்வராய நமஹ
 93. ஓம் உ ருப்ரபாவாய நமஹ
 94. ஓம் உ தீர்ணாய நமஹ
 95. ஓம் உ மாஸJநவே நமஹ
 96. ஓம் உ தாரதியே நமஹ
 97. ஓம் ஊர்த்வரேதஸ்ஸதாய நமஹ
 98. ஓம் ஊர்த்வகதிதாயகாய நமஹ
 99. ஓம் ஊர்ஜபாலகாய நமஹ
 100. ஓம் ஊர்ஜிதாய நமஹ
 101. ஓம் ஊர்த்வகாய நமஹ
 102. ஓம் ஊர்த்வாய நமஹ
 103. ஓம் ஊர்த்வலோகை நாயகாய நமஹ
 104. ஓம் ஊர்ஜவதே நமஹ
 105. ஓம் ஊர்ஜிதோதாராய நமஹ
 106. ஓம் ஊர்ஜிதோர்ஜித சாஸநாய நமஹ
 107. ஓம் ரிஷிதேவகண ஸதுத்யாய நமஹ
 108. ஓம் ரிணத்ரய விமோசநாய நமஹ
 109. ஓம் ரிஜுரூபாய நமஹ
 110. ஓம் ரிஜுகராய நமஹ
 111. ஓம் ரிஜுமார்க ப்ரதர்சநாய நமஹ
 112. ஓம் ரிதுபராய நமஹ
 113. ஓம் ரிஜுப்தாய நமஹ
 114. ஓம் ருஷபாய நமஹ
 115. ஓம் ருத்திதாய நமஹ
 116. ஓம் ருசே நமஹ
 117. ஓம் லுலிதோத்தாரகாய நமஹ
 118. ஓம் லுதபவபாச பரபஞ்ஜநாய நமஹ
 119. ஓம் ஏணாங்கதர ஸத்பஉத்ராய நமஹ
 120. ஓம் ஏகஸ்மை நமஹ
 121. ஓம் ஏநௌகநாசநாய நமஹ
 122. ஓம் ஐச்வர்யதாய நமஹ
 123. ஓம் ஐந்த்ரபோகிநே நமஹ
 124. ஓம் ஐதிஹுfயாய நமஹ
 125. ஓம் ஐந்த்ரவத்ய
 126. ஓம் ஒஜஸ்விநே நமஹ
 127. ஓம் ஒஷதிஸ்தாதாய நமஹ
 128. ஓம் ஒஜோதாய நமஹ
 129. ஓம் ஒதநப்ரியாய நமஹ
 130. ஓம் ஒளதார்யசீலாய நமஹ
 131. ஓம் ஒளபமேயாய நமஹ
 132. ஓம் ஒளக்ராய நமஹ
 133. ஓம் ஒளந்நத்யதாயகாய நமஹ
 134. ஓம் ஒளதார்யாய நமஹ
 135. ஓம் ஒளஷதாகாராய நமஹ
 136. ஓம் ஒளஷதாய நமஹ
 137. ஓம் ஒளஷதாகாராய நமஹ
 138. ஓம் அம்சுமதே நமஹ
 139. ஓம் அம்சுமாலீட்யாய நமஹ
 140. ஓம் அம்பிகா தநயாய நமஹ
 141. ஓம் அந்நதாய நமஹ
 142. ஓம் அந்தகாரிஸதாய நமஹ
 143. ஓம் அந்த த்வஹாரிணே நமஹ
 144. ஓம் அம்பஉஜலோசநாய நமஹ
 145. ஓம் அஸ்தாமாயாய நமஹ
 146. ஓம் அமராதீசாய நமஹ
 147. ஓம் அஸ்பஷ்டாய நமஹ
 148. ஓம் அஸ்தோக பஉண்யதாய நமஹ
 149. ஓம் அஸ்தாமித்ராய நமஹ
 150. ஓம் அஸ்தரூபாய நமஹ
 151. ஓம் அஸ்கலத்ஸகதி தாயகாய நமஹ
 152. ஓம் கார்திகேயாய நமஹ
 153. ஓம் காமரூபாய நமஹ
 154. ஓம் குமாராய நமஹ
 155. ஓம் க்ரௌஞ்சதாரணாய நமஹ
 156. ஓம் காமதாய நமஹ
 157. ஓம் காரணாய நமஹ
 158. ஓம் காம்பாய நமஹ
 159. ஓம் கமநீயாய நமஹ
 160. ஓம் க்ருபாகராய நமஹ
 161. ஓம் காஞ்சணாபாய நமஹ
 162. ஓம் காந்தியஉக்தாய நமஹ
 163. ஓம் காமிநே நமஹ
 164. ஓம் காமப்ரதாய நமஹ
 165. ஓம் கவயே நமஹ
 166. ஓம் கீர்த்திக்ருதே நமஹ
 167. ஓம் குக்குடதராய நமஹ
 168. ஓம் கூடஸ்தாய நமஹ
 169. ஓம் குவலேஷணாய நமஹ
 170. ஓம் குங்குமாங்காய நமஹ
 171. ஓம் க்லமஹுராய நமஹ
 172. ஓம் குசலாய நமஹ
 173. ஓம் குக்குட த்வஜாய நமஹ
 174. ஓம் க்ரிசாநு ஸம்பவாய நமஹ
 175. ஓம் கரூராய நமஹ
 176. ஓம் கரூரக்நாய நமஹ
 177. ஓம் கலிதாபஹுfருதே நமஹ
 178. ஓம் காமரூபாய நமஹ
 179. ஓம் கல்பதரவே நமஹ
 180. ஓம் காந்தாய நமஹ
 181. ஓம் காமிததாயகாய நமஹ
 182. ஓம் கல்யாணக்ருதே நமஹ
 183. ஓம் க்லேசநாசநாய நமஹ
 184. ஓம் க்ருபாளவே நமஹ
 185. ஓம் க்ருணாகராய நமஹ
 186. ஓம் கலுஷக்நாய நமஹ
 187. ஓம் க்ரியாசக்தயே நமஹ
 188. ஓம் கடோராய நமஹ
 189. ஓம் கவசிநே நமஹ
 190. ஓம் க்ருதிநே நமஹ
 191. ஓம் கோமலாங்காய நமஹ
 192. ஓம் குசப்தாய நமஹ
 193. ஓம் குத்ஸிதக்நாய நமஹ
 194. ஓம் கலாதராய நமஹ
 195. ஓம் க்யாதாய நமஹ
 196. ஓம் கேடதராய நமஹ
 197. ஓம் கடகிநே நமஹ
 198. ஓம் கட்வாங்கிநே நமஹ
 199. ஓம் கலநிக்ரஹாய நமஹ
 200. ஓம் க்யாதிப்ரதாய நமஹ
 201. ஓம் கேசரேசாய நமஹ
 202. ஓம் க்யாதேஹாய நமஹ
 203. ஓம் கேசரஸ்து தாய நமஹ
 204. ஓம் சுரதாபஹுராய நமஹ
 205. ஓம் கஸ்தாய நமஹ
 206. ஓம் கேசராய நமஹ
 207. ஓம் கேசராச்ரயாய நமஹ
 208. ஓம் கண்டேந்துமௌளி தநாய நமஹ
 209. ஓம் கேலாய நமஹ
 210. ஓம் கேசர பாலகாய நமஹ
 211. ஓம் கஸ்தலாய நமஹ
 212. ஓம் கண்டிதாகாய நமஹ
 213. ஓம் கேசாIஜந பஉஜிதாய நமஹ
 214. ஓம் காங்கேயாய நமஹ
 215. ஓம் கிரிஜா பஉத்ராய நமஹ
 216. ஓம் கண நாதா நுஜாய நமஹ
 217. ஓம் குஹாய நமஹ
 218. ஓம் கோபத்ரே நமஹ
 219. ஓம் கீர்வாணஸம் ஸேவயாய நமஹ
 220. ஓம் குணாதீதாய நமஹ
 221. ஓம் குஹாச்ரயாய நமஹ
 222. ஓம் கதிப்ரதாய நமஹ
 223. ஓம் குணநிதியே நமஹ
 224. ஓம் கம்பீராய நமஹ
 225. ஓம் கிரிஜாத்மஜாய நமஹ
 226. ஓம் கூடரூபாய நமஹ
 227. ஓம் கதஹுராய நமஹ
 228. ஓம் குணாதீசாய நமஹ
 229. ஓம் குணாக்ரண்யை நமஹ
 230. ஓம் கோதராய நமஹ
 231. ஓம் கஹு நாய நமஹ
 232. ஓம் குப்தாய நமஹ
 233. ஓம் கர்வக்நாய நமஹ
 234. ஓம் குணவர்தநாய நமஹ
 235. ஓம் குஹுfயாய நமஹ
 236. ஓம் குணக்ஞாய நமஹ
 237. ஓம் கீதக்ஞாய நமஹ
 238. ஓம் கதாதங்காய நமஹ
 239. ஓம் குணாச்ரயாய நமஹ
 240. ஓம் கத்யபத்யப்ரியாய நமஹ
 241. ஓம் கண்யாய நமஹ
 242. ஓம் கோஸ்துதாய நமஹ
 243. ஓம் ககநேசராய நமஹ
 244. ஓம் கணநீயசரித்ராய நமஹ
 245. ஓம் கதக்லேசாய நமஹ
 246. ஓம் குணார்ணவாய நமஹ
 247. ஓம் கூர்ணிதாக்ஷய நமஹ
 248. ஓம் க்ருணிநிதயே நமஹ
 249. ஓம் கநகம்பீர கோஷணாய நமஹ
 250. ஓம் கண்டாநாதப்ரியாய நமஹ
 251. ஓம் கோராகௌகநாசநாய நமஹ
 252. ஓம் கநப்ரியாய நமஹ
 253. ஓம் கநாநந்தாய நமஹ
 254. ஓம் கர்மஹுந்த்ரே நமஹ
 255. ஓம் க்ருணிவதே நமஹ
 256. ஓம் க்ருஷ்டிபாதகாய நமஹ
 257. ஓம் க்ருணிநே நமஹ
 258. ஓம் க்ருணாகாராய நமஹ
 259. ஓம் கோஷாய நமஹ
 260. ஓம் கோரதைத்யப்ரஹாரகாய நமஹ
 261. ஓம் கடிதைத்வர்ய ஸநதோஹாய நமஹ
 262. ஓம் நகார்த்திநே நமஹ
 263. ஓம் கநவிக்ரநாய நமஹ
 264. ஓம் சிக்ரக்ருதே நமஹ
 265. ஓம் சித்ரவர்ணாய நமஹ
 266. ஓம் சஞ்சலாய நமஹ
 267. ஓம் சபலத்யஉதயே நமஹ
 268. ஓம் சிந்மயாய நமஹ
 269. ஓம் சித்ஸ்வரூபாய நமஹ
 270. ஓம் சிதாநந்தாய நமஹ
 271. ஓம் சிரந்தநாய நமஹ
 272. ஓம் சித்ரசேலாய நமஹ
 273. ஓம் சித்ரதராய நமஹ
 274. ஓம் சிந்தநீயாய நமஹ
 275. ஓம் சமத் க்ருதயே நமஹ
 276. ஓம் சோரக்நாய நமஹ
 277. ஓம் சதுராய நமஹ
 278. ஓம் சாரவே நமஹ
 279. ஓம் சரமீகரவிபஉஷணாய நமஹ
 280. ஓம் சந்தரார்ககோடி ஸத்ருசாய நமஹ
 281. ஓம் சந்த்ரமௌலிதநுபாவாய நமஹ
 282. ஓம் சாதிதாங்காய நமஹ
 283. ஓம் சத்மஹுந்த்ரே நமஹ
 284. ஓம் சேதிதாகிலபாதகாய நமஹ
 285. ஓம் சேதீக்ருததம ஹு க்லேசாய நமஹ
 286. ஓம் சத்ரீக்ருத மஹாயசஸே நமஹ
 287. ஓம் சாதிதாசேஷ ஸந்தாபாய நமஹ
 288. ஓம் சரிதாம்ருதஸாகராய நமஹ
 289. ஓம் சந்நத்ரை சூண்யரூபாய நமஹ
 290. ஓம் சாயதேஹாய நமஹ
 291. ஓம் சிந்நஸம்சாய நமஹ
 292. ஓம் சந்தோமயாய நமஹ
 293. ஓம் சந்தகாமிநே நமஹ
 294. ஓம் சிந்நபாசாய நமஹ
 295. ஓம் சவிச்கதாய நமஹ
 296. ஓம் ஜகத்தி தாய நமஹ
 297. ஓம் ஜகத்பஉஜ்யாய நமஹ
 298. ஓம் ஜகஜ்fஜயேஷ்டாய நமஹ
 299. ஓம் ஜகந்மயாய நமஹ
 300. ஓம் ஜநகாய நமஹ
 301. ஓம் ஜாஹுfநவீஸJநவே நமஹ
 302. ஓம் ஜிதாமித்ராய நமஹ
 303. ஓம் ஜகத்குரவே நமஹ
 304. ஓம் ஜயிதே நமஹ
 305. ஓம் ஜிதேந்ரியாய நமஹ
 306. ஓம் ஜைத்ராய நமஹ
 307. ஓம் ஜரா மரண வர்ஜிதாய நமஹ
 308. ஓம் ஜ்யோதிர்மயாய நமஹ
 309. ஓம் ஜகந்நாதாய நமஹ
 310. ஓம் ஜகஜ்ஜீவாய நமஹ
 311. ஓம் ஜனாச்ரயாய நமஹ
 312. ஓம் ஜகத்வந்த்யாய நமஹ
 313. ஓம் ஜகத்ச்ரேஷ்டாய நமஹ
 314. ஓம் ஜிதக்லேசாய நமஹ
 315. ஓம் ஜகத்விபவே நமஹ
 316. ஓம் ஜகத்ஸேவ்யாய நமஹ
 317. ஓம் ஜகத்ஸாக்ஷiணே நமஹ
 318. ஓம் ஜகத்ஸாக்ஷiணே நமஹ
 319. ஓம் ஜகத்ப்ரியாய நமஹ
 320. ஓம் ஜம்பாரிவந்த்யா நமஹ
 321. ஓம் ஜயதாய நமஹ
 322. ஓம் ஜகஜ்fஜன மனோஹுராய நமஹ
 323. ஓம் ஜகதாந்த ஜநகாய நமஹ
 324. ஓம் ஜநஜாட்யாபஹாரகாய நமஹ
 325. ஓம் ஜபாகுஸமஸங்காசாய நமஹ
 326. ஓம் ஜனலோசந் சோபநாய நமஹ
 327. ஓம் ஜநேச்வராய நமஹ
 328. ஓம் ஜகத்பவ்யாய நமஹ
 329. ஓம் ஜனஜந்ம நிபர்ஹுணாய நமஹ
 330. ஓம் ஜயாதாய நமஹ
 331. ஓம் ஜந்து தாபாக்நாய நமஹ
 332. ஓம் ஜததைத்ய மஹாவ்ரஜாய நமஹ
 333. ஓம் ஜிதாய நமஹ
 334. ஓம் ஜிதக்ரோதாய நமஹ
 335. ஓம் ஜிததம்பாய நமஹ
 336. ஓம் ஜநப்ரியாய நமஹ
 337. ஓம் ஜம்ஜாநிலமஹாவேகாய நமஹ
 338. ஓம் ஜரிதாஷேச பாதகாய நமஹ
 339. ஓம் ஜர்ஜாIக்ருத தைத்யௌகாய நமஹ
 340. ஓம் ஜல்லாIவந்த்ய ஸப்ரியாய நமஹ
 341. ஓம் ஞாநமூர்த்தயே நமஹ
 342. ஓம் ஞாநகம்பாய நமஹ
 343. ஓம் ஞாநிகே நமஹ
 344. ஓம் ஞாந மஹாநிதயே நமஹ
 345. ஓம் டங்காரந்ருத்ய விபவாய நமஹ
 346. ஓம் டங்கவஜ்ரத்வஜாங்கிதாய நமஹ
 347. ஓம் டங்கிதாகிலலோகாய நமஹ
 348. ஓம் டங்கிதைநஸ்தமோரவயே நமஹ
 349. ஓம் டம்பர ப்ரபவாய நமஹ
 350. ஓம் டம்பாய நமஹ
 351. ஓம் டமட்டமருகப்ரியாய நமஹ
 352. ஓம் டமரோத்கட ஸந்நதாய நமஹ
 353. ஓம் டமரோத்கட ஜாண்டஜாய நமஹ
 354. ஓம் டங்காநாதப்திகராய நமஹ
 355. ஓம் டுலிதாஸர ஸங்குலாய நமஹ
 356. ஓம் டாகிதாமர ஸந்தோஹாய நமஹ
 357. ஓம் டுண்டிவிக்நேச்வராநுஜாய நமஹ
 358. ஓம் தத்வக்ஞாய நமஹ
 359. ஓம் தத்வகாய நமஹ
 360. ஓம் தீவ்ராய நமஹ
 361. ஓம் தபோரூபாய நமஹ
 362. ஓம் தபோமயாய நமஹ
 363. ஓம் த்ரயீமயாய நமஹ
 364. ஓம் த்ரிகாலக்ஞாய நமஹ
 365. ஓம் த்ரிமூர்த்தயே நமஹ
 366. ஓம் த்ரிகுணாத்மகாய நமஹ
 367. ஓம் த்ரிதேசசாய நமஹ
 368. ஓம் தாரகாரயே நமஹ
 369. ஓம் தாபாக்நாய நமஹ
 370. ஓம் தாஸப்ரியாய நமஹ
 371. ஓம் துஷ்டிதாய நமஹ
 372. ஓம் துஷ்டிக்ருதே நமஹ
 373. ஓம் தீக்ஷfணாய நமஹ
 374. ஓம் தபோரூபாய நமஹ
 375. ஓம் த்ரிகாலவிதே நமஹ
 376. ஓம் ஸ்தோத்ரே நமஹ
 377. ஓம் ஸ்தவ்யாய நமஹ
 378. ஓம் ஸ்தவப்தாய நமஹ
 379. ஓம் ஸ்துதயே நமஹ
 380. ஓம் ஸ்தோத்ராய நமஹ
 381. ஓம் ஸ்துதிப்ரியாய நமஹ
 382. ஓம் ஸ்திதாய நமஹ
 383. ஓம் ஸ்தாயிதே நமஹ
 384. ஓம் ஸ்தாபகாய நமஹ
 385. ஓம் ஸ்தூலஸJக்ஷfம ப்ரதர்சகாய நமஹ
 386. ஓம் ஸ்தவிஷ்டாய நமஹ
 387. ஓம் ஸ்தவிராய நமஹ
 388. ஓம் ஸ்தூலாய நமஹ
 389. ஓம் ஸ்தாநதாய நமஹ
 390. ஓம் ஸ்தைர்யாய நமஹ
 391. ஓம் ஸ்திராய நமஹ
 392. ஓம் தாந்தாய நமஹ
 393. ஓம் தயாபராய நமஹ
 394. ஓம் தாத்ரே நமஹ
 395. ஓம் துரிதக்fநாய நமஹ
 396. ஓம் துராஸதாய நமஹ
 397. ஓம் தர்சநீயாய நமஹ
 398. ஓம் தயாஸாராய நமஹ
 399. ஓம் தேவதேவாயா நமஹ
 400. ஓம் தயாநிதியே நமஹ
 401. ஓம் துராதர்ஷாய நமஹ
 402. ஓம் துர்விகாஹுfயாய நமஹ
 403. ஓம் தக்ஷaய நமஹ
 404. ஓம் தர்ப்பண சோபிதாய நமஹ
 405. ஓம் துர்தராய நமஹ
 406. ஓம் தானசீலாய நமஹ
 407. ஓம் த்வாதசாக்ஷராய நமஹ
 408. ஓம் த்விஷட்பஉஜாய நமஹ
 409. ஓம் த்விஷட்கர்ணாய நமஹ
 410. ஓம் த்விஷட் பங்காய நமஹ
 411. ஓம் நீநஸந்தாப நாசநாய நமஹ
 412. ஓம் தர்தசூ கேச்வராய நமஹ
 413. ஓம் தேவாய நமஹ
 414. ஓம் திவ்யாய நமஹ
 415. ஓம் திவ்யாக்ருதாய நமஹ
 416. ஓம் தமாய நமஹ
 417. ஓம் தீர்கவ்ருத்தாய நமஹ
 418. ஓம் தீர்கபாஹுவே நமஹ
 419. ஓம் தீர்கத்ருஷ்டயே நமஹ
 420. ஓம் திவஸ்பதயே நமஹ
 421. ஓம் தண்டாய நமஹ
 422. ஓம் தமயித்ரே நமஹ
 423. ஓம் தர்ப்பாய நமஹ
 424. ஓம் தேவஸிம்ஹாய நமஹ
 425. ஓம் த்ருடவ்ரதாய நமஹ
 426. ஓம் துர்லாபாய நமஹ
 427. ஓம் துர்கமாய நமஹ
 428. ஓம் தீப்தாய நமஹ
 429. ஓம் துஷ்ப்ரேக்ஷfயாய நமஹ
 430. ஓம் திவ்யமண்டநாய நமஹ
 431. ஓம் தரோதரக்நாய நமஹ
 432. ஓம் துஃகக்நாய நமஹ
 433. ஓம் துராரிக்நாய நமஹ
 434. ஓம் திசாம்பதயே நமஹ
 435. ஓம் துர்ஜயாய நமஹ
 436. ஓம் தேவஸேநேசாய நமஹ
 437. ஓம் துர்ஞேயாய நமஹ
 438. ஓம் துரதிக்ரமாய நமஹ
 439. ஓம் தம்பாய நமஹ
 440. ஓம் த்ருப்தாய நமஹ
 441. ஓம் தேவர்ஷயே நமஹ
 442. ஓம் தைவக்ஞாய நமஹ
 443. ஓம் தைவசிந்தகாய நமஹ
 444. ஓம் துரந்தராய நமஹ
 445. ஓம் தர்மபராய நமஹ
 446. ஓம் தநதாய நமஹ
 447. ஓம் த்ருதிவர்த்தநாய நமஹ
 448. ஓம் தர்மேசாய நமஹ
 449. ஓம் தர்மசாஸ்த்ரக்ஞாய நமஹ
 450. ஓம் தந்விநே நமஹ
 451. ஓம் தர்ம பாராயணாய நமஹ
 452. ஓம் தநாத்யக்ஷaய நமஹ
 453. ஓம் தநபதயே நமஹ
 454. ஓம் த்ருதிமதே நமஹ
 455. ஓம் தூதகில்பிஷாய நமஹ
 456. ஓம் தர்மஹுதவே நமஹ
 457. ஓம் தர்மஸராய நமஹ
 458. ஓம் தர்மக்ருதே நமஹ
 459. ஓம் தர்மவிதே நமஹ
 460. ஓம் த்ருவாய நமஹ
 461. ஓம் தாத்ரே நமஹ
 462. ஓம் தீமதே நமஹ
 463. ஓம் தர்மசாரிணே நமஹ
 464. ஓம் தந்யாய நமஹ
 465. ஓம் துர்யாய நமஹ
 466. ஓம் த்ருதவ்ரதாய நமஹ
 467. ஓம் நித்யோத்ஸவாய நமஹ
 468. ஓம் நித்யத்ருப்தாய நமஹ
 469. ஓம் நிச்சலாத்மகாய நமஹ
 470. ஓம் நிரவத்யாய நமஹ
 471. ஓம் நிராகாராய நமஹ
 472. ஓம் நிஷ்கலங்காய நமஹ
 473. ஓம் நிரஞ்சாய நமஹ
 474. ஓம் நிர்மமாய நமஹ
 475. ஓம் நிரஹுங்காராய நமஹ
 476. ஓம் நிர்மோஹாய நமஹ
 477. ஓம் நிருபத்ரவாய நமஹ
 478. ஓம் நித்யாநந்தாய நமஹ
 479. ஓம் நிராதங்காய நமஹ
 480. ஓம் நிஷ்ப்ரபஞ்சாய நமஹ
 481. ஓம் நிராமயாய நமஹ
 482. ஓம் நிரவத்யாய நமஹ
 483. ஓம் நிஹாய நமஹ
 484. ஓம் நிர்துவந்துவாய நமஹ
 485. ஓம் நிர்மலாத்மகாய நமஹ
 486. ஓம் நிர்ஜரேசாய நமஹ
 487. ஓம் நிஸ்ஸங்காய நமஹ
 488. ஓம் நிகமஸ்துதாய நமஹ
 489. ஓம் நிஷ்கண்டகாய நமஹ
 490. ஓம் நிராலம்பாய நமஹ
 491. ஓம் நிஷ்ப்ரத்யஉஹாய நமஹ
 492. ஓம் நிஜோத்பவாய நமஹ
 493. ஓம் நித்யாய நமஹ
 494. ஓம் நியதகல்யாணாய நமஹ
 495. ஓம் நிர்விகல்பாய நமஹ
 496. ஓம் நேத்நே நமஹ
 497. ஓம் நிதயே நமஹ
 498. ஓம் நைகரூபாய நமஹ
 499. ஓம் நதீஸதாய நமஹ
 500. ஓம் புளிந்தகன்யாரமணாய நமஹ
 501. ஓம் புரஜிதே நமஹ
 502. ஓம் பரமப்ரியாய நமஹ
 503. ஓம் ப்ரத்யக்ஷ மூர்த்தயே நமஹ
 504. ஓம் ப்ரத்யக்ஷaய நமஹ
 505. ஓம் பரேசாய நமஹ
 506. ஓம் பஉர்ணபஉண்யாய நமஹ
 507. ஓம் புண்யாகராய நமஹ
 508. ஓம் புண்யரூபாய நமஹ
 509. ஓம் புண்யாய நமஹ
 510. ஓம் புண்யபராயணாய நமஹ
 511. ஓம் புண்யோதயாய நமஹ
 512. ஓம் பரம்ஜ்யோதிஷே நமஹ
 513. ஓம் புண்யக்ருதாய நமஹ
 514. ஓம் புண்யவர்தநே நமஹ
 515. ஓம் பராநந்தாய நமஹ
 516. ஓம் பரதாய நமஹ
 517. ஓம் புண்யகீர்த்தயே நமஹ
 518. ஓம் பஉராதனாய நமஹ
 519. ஓம் ப்ரஸன்ன ரூபாயா நமஹ
 520. ஓம் ப்ராணேசாய நமஹ
 521. ஓம் பந்நகாய நமஹ
 522. ஓம் பவநாசநாய நமஹ
 523. ஓம் ப்ரணதார்த்திஹாராய நமஹ
 524. ஓம் பூர்ணாய நமஹ
 525. ஓம் பார்வதீ நந்தநாய நமஹ
 526. ஓம் ப்ரபவே நமஹ
 527. ஓம் பஉதாத்மே நமஹ
 528. ஓம் பஉருஷாய நமஹ
 529. ஓம் ப்ராணாய நமஹ
 530. ஓம் ப்ரபவாய நமஹ
 531. ஓம் பஉருஷோத்தமாய நமஹ
 532. ஓம் ப்ரஸன்னாய நமஹ
 533. ஓம் பரமஸ்பஷ்டாய நமஹ
 534. ஓம் படவே நமஹ
 535. ஓம் பரிப்ருடாய நமஹ
 536. ஓம் பராய நமஹ
 537. ஓம் பரமாத்மநே நமஹ
 538. ஓம் பரப்ரஹுfமணே நமஹ
 539. ஓம் பரார்தாய நமஹ
 540. ஓம் ப்ரியதர்சநாய நமஹ
 541. ஓம் பவித்ராய நமஹ
 542. ஓம் பஉஷ்டிதாய நமஹ
 543. ஓம் பூர்தயே நமஹ
 544. ஓம் பிங்கலாய நமஹ
 545. ஓம் பஉஷ்டிவர்த்தநாய நமஹ
 546. ஓம் பாபஹாரிணே நமஹ
 547. ஓம் பாசதராய நமஹ
 548. ஓம் ப்ரமத்தாஸர சிக்ஷகாய நமஹ
 549. ஓம் பாவநாய நமஹ
 550. ஓம் பாவகாய நமஹ
 551. ஓம் பூஜ்யாய நமஹ
 552. ஓம் பூர்ணாநந்தாய நமஹ
 553. ஓம் பாரத்பராய நமஹ
 554. ஓம் பஉஷ்கலாய நமஹ
 555. ஓம் ப்ரவராய நமஹ
 556. ஓம் பஉர்வாய நமஹ
 557. ஓம் பித்ருபக்தாய நமஹ
 558. ஓம் பஉரோகமாய நமஹ
 559. ஓம் ப்ராணதாய நமஹ
 560. ஓம் ப்ராணிஜநகாய நமஹ
 561. ஓம் ப்ரதிஷ்டாய நமஹ
 562. ஓம் பாவகோத்பவாய நமஹ
 563. ஓம் பரப்ரம்ஹு ஸ்வரூபாய நமஹ
 564. ஓம் பரமைச்வர்ய காரணாய நமஹ
 565. ஓம் பரார்த்திதாய நமஹ
 566. ஓம் பஉஷ்டிகராய நமஹ
 567. ஓம் ப்ரகாசாத்மநே நமஹ
 568. ஓம் ப்ரதாபவதே நமஹ
 569. ஓம் ப்ரக்ஞாபராய நமஹ
 570. ஓம் ப்ரக்ருஷ்டார்தாய நமஹ
 571. ஓம் ப்ருதவே நமஹ
 572. ஓம் ப்ருதுபராக்ரமாய நமஹ
 573. ஓம் பணீச்வராய நமஹ
 574. ஓம் பணிவராய நமஹ
 575. ஓம் பணாமணி விபூஷணாய நமஹ
 576. ஓம் பலதாய நமஹ
 577. ஓம் பலஹுஸ்தாய நமஹ
 578. ஓம் பஉல்லாம்பஉஜவிலோசநாய நமஹ
 579. ஓம் பஉடச்சமிதபாபௌகாய நமஹ
 580. ஓம் பணிலோக விபூஷணாய நமஹ
 581. ஓம் பாஹுலோயாய நமஹ
 582. ஓம் ப்ருஹுத்ருபாய நமஹ
 583. ஓம் பலிஷ்டாய நமஹ
 584. ஓம் பலவதே நமஹ
 585. ஓம் பலிநே நமஹ
 586. ஓம் ப்ரஹுfமேச விஷ்ணுரூபாய நமஹ
 587. ஓம் பஉத்தயே நமஹ
 588. ஓம் பஉத்திமதாம்வராய நமஹ
 589. ஓம் பாலரூபாய நமஹ
 590. ஓம் ப்ரஹுதகர்பாய நமஹ
 591. ஓம் ப்ரஹுமசாரிணே நமஹ
 592. ஓம் ஸபுஜாய நமஹ
 593. ஓம் பஹுச்ருதாய நமஹ
 594. ஓம் பஹுமதயே நமஹ
 595. ஓம் ப்ரஹுfமண்யாய நமஹ
 596. ஓம் ப்ராஹுfமண ப்ரியாய நமஹ
 597. ஓம் பலப்ரமதநாய நமஹ
 598. ஓம் ப்ரஹுfமணே நமஹ
 599. ஓம் ப்ரஹுfமருபாய நமஹ
 600. ஓம் பஹுHரூபாய நமஹ
 601. ஓம் பஹுHப்ரதாய நமஹ
 602. ஓம் பஹுHச்ருதாய நமஹ
 603. ஓம் ப்ரருஹுத்பாநுதநுத் பூதாய நமஹ
 604. ஓம் ப்ருஹுத்ஸேநாய நமஹ
 605. ஓம் பிலேசயாய நமஹ
 606. ஓம் பஹுHபாஹுவே நமஹ
 607. ஓம் பலஸ்ரீமதே நமஹ
 608. ஓம் பஹுHதைத்ய விநாசநாய நமஹ
 609. ஓம் பிலத்வாராந்த ராலஸ்தாய நமஹ
 610. ஓம் ப்ருஹுச்சக்திதநுர்தராய நமஹ
 611. ஓம் பாலார்கத்யஉதிமதே நமஹ
 612. ஓம் பாலாய நமஹ
 613. ஓம் ப்ருஹுத்வக்ஷஸே நமஹ
 614. ஓம் ப்ருஹுத்தநவே நமஹ
 615. ஓம் பாவ்யாய நமஹ
 616. ஓம் போகீச்வராய நமஹ
 617. ஓம் பாவ்யாய நமஹ
 618. ஓம் பவநாசாய நமஹ
 619. ஓம் பவப்ரியாய நமஹ
 620. ஓம் பக்திகம்யாய நமஹ
 621. ஓம் பயஹுராய நமஹ
 622. ஓம் பாவக்ஞாய நமஹ
 623. ஓம் பக்த ஸHப்ரியாய நமஹ
 624. ஓம் பக்தி முக்திப்ரதாய நமஹ
 625. ஓம் போகிநே நமஹ
 626. ஓம் பகவதே நமஹ
 627. ஓம் பாக்ய வர்த்தநாய நமஹ
 628. ஓம் ப்ராஜிஷ்ணவே நமஹ
 629. ஓம் பாவனாய நமஹ
 630. ஓம் பர்த்ரே நமஹ
 631. ஓம் பீமாய நமஹ
 632. ஓம் பீமபராக்ரமாய நமஹ
 633. ஓம் பூதிதாய நமஹ
 634. ஓம் பூதிக்ருதே நமஹ
 635. ஓம் போக்த்ரே நமஹ
 636. ஓம் பூதாத்மநே நமஹ
 637. ஓம் பஉவநேச்வராய நமஹ
 638. ஓம் பாவஉகாய நமஹ
 639. ஓம் பாக்யக்ருதே நமஹ
 640. ஓம் பேஷஜாய நமஹ
 641. ஓம் பாவஉகேஷ்டாய நமஹ
 642. ஓம் ஓம் பவோத்பவாய நமஹ
 643. ஓம் பவதாப ப்ரசமநாய நமஹ
 644. ஓம் போகவதே நமஹ
 645. ஓம் பூதபாவநாய நமஹ
 646. ஓம் போஜ்யப்ரதாய நமஹ
 647. ஓம் ப்ராந்தி நாசாய நமஹ
 648. ஓம் பாநுமதே நமஹ
 649. ஓம் பஉவநாச்ரயாய நமஹ
 650. ஓம் பூரிபோக ப்ரதாய நமஹ
 651. ஓம் பத்ராய நமஹ
 652. ஓம் பஜநீயாய நமஹ
 653. ஓம் பிஷக்வராய நமஹ
 654. ஓம் மஹாஸேநாய நமஹ
 655. ஓம் மஹோதராய நமஹ
 656. ஓம் மஹாசக்தயே நமஹ
 657. ஓம் மஹாத்யஉதயே நமஹ
 658. ஓம் மஹாபஉத்தயே நமஹ
 659. ஓம் மஹாவீர்யாய நமஹ
 660. ஓம் மஹோத்ஸாஹாய நமஹ
 661. ஓம் மஹா பலாய நமஹ
 662. ஓம் மஹா போகிநே நமஹ
 663. ஓம் மஹா மாயிநே நமஹ
 664. ஓம் மேதாவிநே நமஹ
 665. ஓம் மேகலிநே நமஹ
 666. ஓம் மஹுதே நமஹ
 667. ஓம் முநிஸ்துதாய நமஹ
 668. ஓம் மஹா மான்யாய நமஹ
 669. ஓம் மஹா நந்தாய நமஹ
 670. ஓம் மஹா யசஸே நமஹ
 671. ஓம் மஹோர்ஜிதாய நமஹ
 672. ஓம் மாநநிதயே நமஹ
 673. ஓம் மநோரதபலப்ரதாய நமஹ
 674. ஓம் மஹோதயாய நமஹ
 675. ஓம் மஹாபுண்யாய நமஹ
 676. ஓம் மஹாபல பராக்ரமாய நமஹ
 677. ஓம் மாநதாய நமஹ
 678. ஓம் மதிதாய நமஹ
 679. ஓம் மாலிநே நமஹ
 680. ஓம் முக்தாமாலா விபூஷிதாய நமஹ
 681. ஓம் மநோஹுராய நமஹ
 682. ஓம் மஹாமுக்யாய நமஹ
 683. ஓம் மஹுர்தியே நமஹ
 684. ஓம் மூர்த்திமதே நமஹ
 685. ஓம் முநயே நமஹ
 686. ஓம் மஹோத்தமாய நமஹ
 687. ஓம் மஹோபாயாய நமஹ
 688. ஓம் மோக்ஷதாய நமஹ
 689. ஓம் மங்கல ப்ரதாய நமஹ
 690. ஓம் முதாகராய நம க
 691. ஓம் முக்திதாத்ரே நமஹ
 692. ஓம் மஹோபோகாய நமஹ
 693. ஓம் மஹோரகாய நமஹ
 694. ஓம் யசஸ்கராய நமஹ
 695. ஓம் யோகயோநயே நமஹ
 696. ஓம் யோகிஷ்டாய நமஹ
 697. ஓம் யமிநாம்வராயே நமஹ
 698. ஓம் யசஸ்விநே நமஹ
 699. ஓம் யோகபஉருஷாய நமஹ
 700. ஓம் யோக்யாய நமஹ
 701. ஓம் யோகநிதாய நமஹ
 702. ஓம் யமிநே நமஹ
 703. ஓம் யதிஸேவ்யாய நமஹ
 704. ஓம் யோகயஉக்தாய நமஹ
 705. ஓம் யோகவிதே நமஹ
 706. ஓம் யோகஸித்திதாய நமஹ
 707. ஓம் யந்த்ராய நமஹ
 708. ஓம் யந்த்ரிணே நமஹ
 709. ஓம் யந்த்ரக்ஞாய நமஹ
 710. ஓம் யந்த்ரவதே நமஹ
 711. ஓம் யந்த்ரவாஹுகாய நமஹ
 712. ஓம் யாதநாரஹிதாய நமஹ
 713. ஓம் யோகிநே நமஹ
 714. ஓம் யோகீசாய நமஹ
 715. ஓம் யோகிநாம் வராம நமஹ
 716. ஓம் ரமணீயாய நமஹ
 717. ஓம் ரம்ய ரூபாய நமஹ
 718. ஓம் ரஸக்ஞாய நமஹ
 719. ஓம் ரஸபாவநாய நமஹ
 720. ஓம் ரஞ்சநாய நமஹ
 721. ஓம் ரஞ்ஜிதாய நமஹ
 722. ஓம் ராகிநே நமஹ
 723. ஓம் ருசிராய நமஹ
 724. ஓம் ருத்ரஸம்பவாய நமஹ
 725. ஓம் ரணப்ரியாய நமஹ
 726. ஓம் ரணோதாராய நமஹ
 727. ஓம் ராகத்வேஷ விநாசநாய நமஹ
 728. ஓம் ரத்நார் சிருசிராய நமஹ
 729. ஓம் ரம்பாய நமஹ
 730. ஓம் ரூபலாவண்ய விக்ரஹாய நமஹ
 731. ஓம் ரத்நாங்க ததராய நமஹ
 732. ஓம் ரத்ன பூஷணாய நமஹ
 733. ஓம் ரமணீயகாய நமஹ
 734. ஓம் ருசிக்ருதே நமஹ
 735. ஓம் ரோசமாநாய நமஹ
 736. ஓம் ரஞ்ஜிதாய நமஹ
 737. ஓம் ரோகநாசகாய நமஹ
 738. ஓம் ராஜீவாக்ஷaய நமஹ
 739. ஓம் ராஜராஜாய நமஹ
 740. ஓம் ரக்தமால்யாநுலேபநாய நமஹ
 741. ஓம் ருக்யஜுஸ்ஸாமஸம்ஸதுத்யாய நமஹ
 742. ஓம் ரஜஸ்ஸத்வகுணாந்விதாய நமஹ
 743. ஓம் ரஜநீசகலா ரம்பாய நமஹ
 744. ஓம் ரத்னகுண்டல மண்டிதாய நமஹ
 745. ஓம் ரத்னஸந்மௌலி சோபாட்யாம நமஹ
 746. ஓம் ரணந்மஞ்ஜீர பூஷணாய நமஹ
 747. ஓம் லோகைகநாதாய நமஹ
 748. ஓம் லோகேசாய நமஹ
 749. ஓம் லலிதாய நமஹ
 750. ஓம் லோமநாயகாய நமஹ
 751. ஓம் லோகரக்ஷaய நமஹ
 752. ஓம் லோகசிக்ஷaய நமஹ
 753. ஓம் லோகலோசன ரஞ்ஜிதாய நமஹ
 754. ஓம் லோகபந்தவே நமஹ
 755. ஓம் லோகதாத்ரே நமஹ
 756. ஓம் லோகத்ரய ஸமாஹிதாய நமஹ
 757. ஓம் லோகசூடாமணயே நமஹ
 758. ஓம் லோக வந்த்யாய நமஹ
 759. ஓம் லாவண்யவிக்ரஹாய நமஹ
 760. ஓம் லோகாத்யக்ஷaய நமஹ
 761. ஓம் லீலாவதே நமஹ
 762. ஓம் லோகாத்தரகுணாந் விதாய நமஹ
 763. ஓம் வரிஷ்டாய நமஹ
 764. ஓம் வரதாய நமஹ
 765. ஓம் வைத்யாய நமஹ
 766. ஓம் வசிஷ்டாய நமஹ
 767. ஓம் விக்ரமாய நமஹ
 768. ஓம் விபவே நமஹ
 769. ஓம் விபஉதாக்ரசராய நமஹ
 770. ஓம் வச்யாய நமஹ
 771. ஓம் விகல்ப பரிவர்ஜிதாய நமஹ
 772. ஓம் விபாசாய நமஹ
 773. ஓம் விகதாதங்காய நமஹ
 774. ஓம் விசித்ராங்காய நமஹ
 775. ஓம் விரோசநாய நமஹ
 776. ஓம் வித்யாதராய நமஹ
 777. ஓம் விசுத்தாத்மநே நமஹ
 778. ஓம் வேதாங்காய நமஹ
 779. ஓம் விபஉதப்ரியாய நமஹ
 780. ஓம் வஷஸ்கராய நமஹ
 781. ஓம் வ்யாபகாய நமஹ
 782. ஓம் விக்ஞாநிநே நமஹ
 783. ஓம் விநயாந்விதாய நமஹ
 784. ஓம் வித்வத்தமாய நமஹ
 785. ஓம் விரோதிக்நாய நமஹ
 786. ஓம் வீராய நமஹ
 787. ஓம் விகதராகவதே நமஹ
 788. ஓம் வீதபவாய நமஹ
 789. ஓம் விநீதாத்மனே நமஹ
 790. ஓம் வேதகர்பாய நமஹ
 791. ஓம் வஹுHப்ரதயே நமஹ
 792. ஓம் விச்வதீப்தயே நமஹ
 793. ஓம் விசாலாக்ஷaய நமஹ
 794. ஓம் விஜிதாத்மனே நமஹ
 795. ஓம் விபாவநாய நமஹ
 796. ஓம் வேதவேத்யாய நமஹ
 797. ஓம் வேதயாத்மநே நமஹ
 798. ஓம் வீததோஷாய நமஹ
 799. ஓம் வேதவிதே நமஹ
 800. ஓம் விச்வகர்பாய நமஹ
 801. ஓம் விச்வகர்மணே நமஹ
 802. ஓம் வீதபயாய நமஹ
 803. ஓம் வாகீசாய நமஹ
 804. ஓம் வாஸவார்சிதாய நமஹ
 805. ஓம் வீரத்வம்ஸாய நமஹ
 806. ஓம் விச்வமூர்த்தயே நமஹ
 807. ஓம் விச்வரூபாய நமஹ
 808. ஓம் வராஸநாய நமஹ
 809. ஓம் விமலாய நமஹ
 810. ஓம் வாக்மிநே நமஹ
 811. ஓம் விதுஷே நமஹ
 812. ஓம் வேததராய நமஹ
 813. ஓம் வடவே நமஹ
 814. ஓம் வீரசூடாமணயே நமஹ
 815. ஓம் வீராய நமஹ
 816. ஓம் வித்யேசாய நமஹ
 817. ஓம் விபஉதாச்ரயாய நமஹ
 818. ஓம் விஜயிநே நமஹ
 819. ஓம் விநயிநே நமஹ
 820. ஓம் வேத்ரே நமஹ
 821. ஓம் வரீயஸே நமஹ
 822. ஓம் விரஜஸே நமஹ
 823. ஓம் வஸவே நமஹ
 824. ஓம் வீரக்நாய நமஹ
 825. ஓம் விஜ்வராய நமஹ
 826. ஓம் வேத்யாய நமஹ
 827. ஓம் வேகவதே நமஹ
 828. ஓம் வீர்யவதே நமஹ
 829. ஓம் வசிநே நமஹ
 830. ஓம் வரசீலாய நமஹ
 831. ஓம் வரகுணாய நமஹ
 832. ஓம் விசோகாய நமஹ
 833. ஓம் வஜ்ர தாரகாய நமஹ
 834. ஓம் சரஜன்மநே நமஹ
 835. ஓம் சக்திதராய நமஹ
 836. ஓம் சத்ருக்நாய நமஹ
 837. ஓம் சிகிவாஹுநாய நமஹ
 838. ஓம் ஸ்ரீமதே நமஹ
 839. ஓம் சிஷ்டாய நமஹ
 840. ஓம் சுசயே நமஹ
 841. ஓம் சுத்தாய நமஹ
 842. ஓம் சாச்வதாய நமஹ
 843. ஓம் ச்ருதிஸாகராய நமஹ
 844. ஓம் சரண்யாய நமஹ
 845. ஓம் சுபதாய நமஹ
 846. ஓம் சாமணே நமஹ
 847. ஓம் சிஷ்டேஷ்டாய நமஹ
 848. ஓம் சுபலக்ஷணாய நமஹ
 849. ஓம் சாந்தாய நமஹ
 850. ஓம் சூலதராய நமஹ
 851. ஓம் ச்ரேஷ்டாய நமஹ
 852. ஓம் சுத்தாத்தநே நமஹ
 853. ஓம் சங்கராய நமஹ
 854. ஓம் சிவாய நமஹ
 855. ஓம் சிதிகண்டமாத்மஜாய நமஹ
 856. ஓம் சூராய நமஹ
 857. ஓம் சாந்திதாய நமஹ
 858. ஓம் சோகநாசநாய நமஹ
 859. ஓம் ஷாண்மாதுராய நமஹ
 860. ஓம் ஷண்முகாய நமஹ
 861. ஓம் ஷட்குணைச்வர்ய ஸம்யஉதாய நமஹ
 862. ஓம் ஷட்சக்ரஸ்தாய நமஹ
 863. ஓம் ஷYடுர்மிக்நாய நமஹ
 864. ஓம் ஷடங்கச்ருதி பாரகாய நமஹ
 865. ஓம் ஷட்பாவ ரஹிதாய நமஹ
 866. ஓம் ஷட்காய நமஹ
 867. ஓம் ஷட்சாஸ்த்ர ஸ்ருதிபாரகாய நமஹ
 868. ஓம் ஷட்வர்க ரூபாய நமஹ
 869. ஓம் ஷட்க்ரீவாய நமஹ
 870. ஓம் ஷடரிக்நாய நமஹ
 871. ஓம் ஷடாச்ரயாய நமஹ
 872. ஓம் ஷட்க்டதர ஸ்ரீமதே நமஹ
 873. ஓம் ஷடாதாராய நமஹ
 874. ஓம் ஷட்க்ரமாய நமஹ
 875. ஓம் ஷட்கோணமத்ய நிலயாய நமஹ
 876. ஓம் ஷண்டத்வ பரிஹாரகாய நமஹ
 877. ஓம் ஸேநாந்யே நமஹ
 878. ஓம் ஸHபகாய நமஹ
 879. ஓம் ஸ்கந்தாய நமஹ
 880. ஓம் ஸHராநந்தாய நமஹ
 881. ஓம் ஸதாங்கதயே நமஹ
 882. ஓம் ஸHப்ரஹுfமண்யாய நமஹ
 883. ஓம் ஸHராத்யக்ஷaய நமஹ
 884. ஓம் ஸர்வக்ஞாய நமஹ
 885. ஓம் ஸர்வதாய நமஹ
 886. ஓம் ஸHகிநே நமஹ
 887. ஓம் ஸHலபாய நமஹ
 888. ஓம் ஸித்திதாய நமஹ
 889. ஓம் ஸெளம்பாய நமஹ
 890. ஓம் ஸித்தேசாய நமஹ
 891. ஓம் ஸித்திஸாத நாய நமஹ
 892. ஓம் ஸித்தார்தாய நமஹ
 893. ஓம் ஸித்தஸங்கல்பாய நமஹ
 894. ஓம் ஸித்தாய நமஹ
 895. ஓம் ஸாதவே நமஹ
 896. ஓம் ஸரேச்வராய நமஹ
 897. ஓம் ஸபுஜாய நமஹ
 898. ஓம் ஸர்வவிதே நமஹ
 899. ஓம் ஸாக்ஷiணே நமஹ
 900. ஓம் ஸப்ரஸாதாய நமஹ
 901. ஓம் ஸநாதநாய நமஹ
 902. ஓம் ஸதாபதயே நமஹ
 903. ஓம் ஸ்வயஞ்யோதிஷே நமஹ
 904. ஓம் ஸ்வயம்பஉவே நமஹ
 905. ஓம் ஸர்வதோமுகாய நமஹ
 906. ஓம் ஸமர்தாய நமஹ
 907. ஓம் ஸத்க்ருதாய நமஹ
 908. ஓம் ஸக்ஷfமாய நமஹ
 909. ஓம் ஸகோஷாய நமஹ
 910. ஓம் ஸமுகாய நமஹ
 911. ஓம் ஸகதாய நமஹ
 912. ஓம் ஸஹுfருதே நமஹ
 913. ஓம் ஸப்ரஸந்நாய நமஹ
 914. ஓம் ஸரச்ரேஷ்டாய நமஹ
 915. ஓம் ஸசீலாய நமஹ
 916. ஓம் ஸத்யஸாதகாய நமஹ
 917. ஓம் ஸம்பாவ்யாய நமஹ
 918. ஓம் ஸமநஸ்ஸேவ்யாய நமஹ
 919. ஓம் ஸகலாகமபாரகாய நமஹ
 920. ஓம் ஸவ்யக்தாய நமஹ
 921. ஓம் ஸச்சிதாநந்தாய நமஹ
 922. ஓம் ஸவீராய நமஹ
 923. ஓம் ஸஜநாச்ரயாய நமஹ
 924. ஓம் ஸர்வலக்ஷண ஸம்பந்நாய நமஹ
 925. ஓம் ஸத்யதர்ம பாராயணாய நமஹ
 926. ஓம் ஸர்வதேவமயாய நமஹ
 927. ஓம் ஸத்வாய நமஹ
 928. ஓம் ஸதாம்ருஷ்டாந்ந தாயகாய நமஹ
 929. ஓம் ஸதன்வநே நமஹ
 930. ஓம் ஸமதயே நமஹ
 931. ஓம் ஸத்யாய நமஹ
 932. ஓம் ஸர்வவிக்ந விநாசநாய நமஹ
 933. ஓம் ஸர்வதுஃக ப்ரசமநாய நமஹ
 934. ஓம் ஸகுமாராய நமஹ
 935. ஓம் ஸலோசநாய நமஹ
 936. ஓம் ஸக்வாய நமஹ
 937. ஓம் ஸசிரஸே நமஹ
 938. ஓம் ஸாராய நமஹ
 939. ஓம் ஸராத்யக்ஷaய நமஹ
 940. ஓம் ஸராரிக்நே நமஹ
 941. ஓம் ஸவிக்ரமாய நமஹ
 942. ஓம் ஸர்வ வர்ணாய நமஹ
 943. ஓம் ஸர்பராஜாய நமஹ
 944. ஓம் ஸதாசுபயே நமஹ
 945. ஓம் ஸப்தார்சிர்பஉவே நமஹ
 946. ஓம் ஸரவராய நமஹ
 947. ஓம் ஸர்வாயஉத விசாரதாய நமஹ
 948. ஓம் ஸர்வலோகைக நாதாய நமஹ
 949. ஓம் ஸம்பாராதந தத்பராய நமஹ
 950. ஓம் ஹுஸ்திசர்மாம்பர ஸதாய நமஹ
 951. ஓம் ஹுஸ்திவாஹுந ஸேவிதாய நமஹ
 952. ஓம் ஹுஸ்த சித்ராயஉத தராய நமஹ
 953. ஓம் ஹுfருதாகாய நமஹ
 954. ஓம் ஹுஸிதந்நாய நமஹ
 955. ஓம் ஹுமபூஷாய நமஹ
 956. ஓம் ஹுரித்வர்ணாய நமஹ
 957. ஓம் ஹுfருஷ்டிதாய நமஹ
 958. ஓம் ஹுfருஷ்டிவர்தநாய நமஹ
 959. ஓம் ஹுலாத்ரிபிதே நமஹ
 960. ஓம் ஹும்ஸரூபாய நமஹ
 961. ஓம் ஹுங்கார ஹுதகில்பிஷாய நமஹ
 962. ஓம் ஹிமாத்ரிஜாதா தநுஜாய நமஹ
 963. ஓம் ஹுரிப்ரியாய நமஹ
 964. ஓம் ஹுரிகேசயாய நமஹ
 965. ஓம் ஹிரண்மயாய நமஹ
 966. ஓம் ஹுfருத்யாய நமஹ
 967. ஓம் ஹுfருஷ்டாய நமஹ
 968. ஓம் ஹுரிஸகாய நமஹ
 969. ஓம் ஹும்ஸாய நமஹ
 970. ஓம் ஹும்ஸகதயே நமஹ
 971. ஓம் ஹுவிஷே நமஹ
 972. ஓம் ஹிரண்யவர்ணாய நமஹ
 973. ஓம் ஹிதக்ருதே நமஹ
 974. ஓம் ஹுர்ஷதாய நமஹ
 975. ஓம் ஹுமபூஷணாய நமஹ
 976. ஓம் ஹுரப்ரியாய நமஹ
 977. ஓம் ஹிதகராய நமஹ
 978. ஓம் ஹுதபாபாய நமஹ
 979. ஓம் ஹுரோத்பவாய நமஹ
 980. ஓம் க்ஷமதாய நமஹ
 981. ஓம் க்ஷமக்ருதே நமஹ
 982. ஓம் க்ஷமயாய நமஹ
 983. ஓம் க்ஷத்ரக்ஞாய நமஹ
 984. ஓம் க்ஷaமவர்ஜிதாய நமஹ
 985. ஓம் க்ஷத்ரபாலாய நமஹ
 986. ஓம் க்ஷமாதாராய நமஹ
 987. ஓம் க்ஷமக்ஷத்ராய நமஹ
 988. ஓம் க்ஷமாகராய நமஹ
 989. ஓம் க்ஷத்ரக்நாய நமஹ
 990. ஓம் க்ஷaந்திதாய நமஹ
 991. ஓம் க்ஷமாய நமஹ
 992. ஓம் க்ஷiதிபூஷாய நமஹ
 993. ஓம் க்ஷமாச்ரயாய நமஹ
 994. ஓம் க்ஷaலிதாகாய நமஹ
 995. ஓம் க்ஷiதிதராய நமஹ
 996. ஓம் க்ஷIணஸம்ரக்ஷண க்ஷமாய நமஹ
 997. ஓம் க்ஷணபங்குர ஸந்நத்தகந ஸோபிதபர்தகாய நமஹ
 998. ஓம் க்ஷIதிப்ருந்நாத தநயாமுக பங்கஜ பாஸ்கராய நமஹ
 999. ஓம் சுப்ரமண்யாய நமஹ
ஸ்ரீ சுப்ரமண்ய ஸஹஸ்ரநாமம்

One thought on “ஸ்ரீ சுப்ரமண்ய ஸஹஸ்ரநாமம்

Comments are closed.