Devotional Lithographs: 1930-1950 / Shanmuga_Raja_Janani

Shanmuga_Raja_Janani
Shanmukha Rājah Janāni